MENU

WYDARZENIA

                      

OFERTA PRACY

Miejski Ośrodek Sztuki  poszukuje osoby na stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, ul. Pomorska 73
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
Zadania określone w ustawie z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej instytucji zgodnie z
  zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • kontrolę i bieżącą weryfikację otrzymanych dokumentów księgowych pod względem
  formalno-rachunkowym,
 • wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z rachunków instytucji,
 • przygotowywanie budżetów rocznych i sprawozdawczych, planów działalności
  instytucji,
 • bieżącą analizę dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem finansowo-
  rzeczowym,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych, symulacji, raportów i zestawień,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych,
  sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji
  środków trwałych i wyposażenia,
 • opracowywanie polityki kadrowej instytucji, prowadzenie spraw kadrowych i
  socjalnych pracowników, w szczególności prowadzenie dokumentacji osobowej
  pracowników (terminowe naliczanie wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie
  składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, a także
  prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,)
 • odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji i
  prowadzenie dokumentacji podatkowej,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (MKiDN US, ZUS, GUS, NBP),
 • rozliczanie, we współpracy z działami merytorycznymi, przyznanych grantów i dotacji,
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla pracowników zespołu,
 • kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Księgowości,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
  przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora instytucji należą do kompetencji
  głównego księgowego.

Wymagania wobec kandydata/ki:

Niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27. sierpnia 2009r. o finansach publicznych/Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./).

Dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku(preferowane na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego) w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych (preferowane: w instytucji kultury),
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont oraz systemów finansowo-księgowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości oraz umiejętności praktycznego ich stosowania,
 • wiedza w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, raportów do GUS, ZUS, NBP, Instytucji Finansowej (PPK),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) oraz programów księgowo-kadrowych ((ProLider wersja 15.32.2, Płatnik, ZUS PUE, CDN OPTIMA),
 • umiejętność analizy danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania procedur wewnętrznych,
 • umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu,
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

     Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku międzynarodowym,
 • stabilne zatrudnienie,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość udziału w szkoleniach i innych formach rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: info@mosart.pl.
Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."


wróć