MENU

Wystawy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Gorzów - miasto wielu kultur”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Lista laureatów

 

Kategoria wiekowa 7 - 12 lat

 

I NAGRODA

Kacper Bednarczyk, lat 8

Sp 13 (filia)

nauczyciel: Danuta Przybysz

II NAGRODA

Marta Świżek, lat 10

Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

nauczyciel: Elżbieta Neuman

III NAGRODA

Laura Bajbus, lat 9

SP 4

nauczyciel: Danuta Frieske

 

WYRÓŻNIENIA

 

Sandra Jabłońska, lat 9

SP 21

nauczyciel: Krystyna Burak

 

Laura Jesiołkiewicz, lat 9

SP 21

nauczyciel: Krystyna Burak

 

Agnieszka Szymankiewicz, lat 11

Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

nauczyciel: Elżbieta Neuman

 

Kategoria wiekowa 13 - 16 lat

 

I NAGRODA

Paulina Prokopowicz,14 lat

Gimnazjum nr 9

nauczyciel: Edyta Gazdecka

 

II NAGRODA

Beata Waszak, 15 lat

Gimnazjum nr 9

nauczyciel: Edyta Gazdecka

 

III NAGRODA

Milena Wronkowska,14 lat

Gimnazjum nr 9

nauczyciel: Edyta Gazdecka

 

WYRÓŻNIENIA

 

Karolina Ciepiela, lat 15

Gimnazjum nr 9

nauczyciel: Edyta Gazdecka

 

Mateusz Porwal, lat 15

Gimnazjum nr 13

nauczyciel Danuta Przybysz

 

Joanna Zajączkowska, lat 14

Gimnazjum nr 9

nauczyciel: Edyta Gazdecka

 

WYSTAWA

 

Sp 21

Marta Makoś

Gabrysia Kubiak

Karolina Michalik

 

Sp 4

Julia Łotarewicz

Melania Trocka

 

Sp 13 (filia)

Magdalena Nowak

Nikola Małachowska

Oliwia Macugowska

Zuza Cybulska

Wiktor Matuszak

Wiktoria Hołubowska

Ala Kaczmarczyk

Kaja Strycharz

Mateusz Bocheński

Emilia Siewrug

Amelia Sroka

Ola Zmelty

Fabian Stelmach

Karolina Szczepanek

Weronika Wypilewska

Ola Łubiak

 

Sp 6

Dominika Głucha

 

Prywatna Szkoła o Profilu Artystycznym

E.Neuman

Weronika Wysokińska

Youssef Sarris

Julia Kurek

Aurora Blanes La Vandera

 

Gimnazjum nr 9

Gabriela Bagińska

Alicja Osowska

Katarzyna Kryńska

Monika Hechler

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 „Gorzów - miasto wielu kultur”                                              

 
§ 1
Cele Konkursu
Rok 2013 został ogłoszony „Rokiem Wielokulturowości Miasta Gorzowa”.
Nasze miasto od wieków usytuowane na rozdrożu, stało się miejscem,
do którego przybywali i przybywają ludzie z różnych krańców Polski i świata,
zróżnicowani etnicznie i duchowo, znajdując swoją przystań. Tuż po wojnie
przyjechali do naszego miasta przybysze z Ziemi Wileńskiej, Lwowskiej, Polesia,
Nowogródka, Stanisławowa czy z Łemkowszczyzny, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy
i Litwini. W późniejszych latach w Gorzowie Wlkp. zatrzymały się tabory z Romami.
W ostatnim czasie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, osiedliło się w naszym
mieście wielu cudzoziemców znajdując tu pracę, rodzinę i dom.
Wielokulturowość jest więc ważnym elementem gorzowskiej tożsamości
i hasłem przewodnim konkursu plastycznego „Gorzów - miasto wielu kultur”. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą jego ideę.
§ 2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sztuki - Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 3
Założenia organizacyjne
3.1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek pozaszkolnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.,
w następujących kategoriach wiekowych:
      1) 7 - 12 lat
      2) 13 - 16 lat.
3.2. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie
 wcześniej niepublikowanymi. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac.
3.3. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice plastycznej
(dwuwymiarowej): rysunek, malarstwo, grafika, technika własna
w formacie A4, A3 lub B2. Praca plastyczna winna być opisana
na odwrocie wg poniższego wzoru:
      Imię, nazwisko uczestnika
      Wiek
      Telefon kontaktowy, e-mail
      Nazwa placówki, adres
      Imię, nazwisko opiekuna
      Telefon kontaktowy, e-mail           

3.4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
3.5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
3.6. Prace zgłoszone do Konkursu będzie można odebrać po zakończeniu wystawy.
3.7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 4
Ocena prac konkursowych
4.1. Prace należy składać do 25 listopada 2013 r., na adres:
Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem:
„Gorzów - miasto wielu kultur” Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
(O zgłoszeniu pracy decyduje data stempla pocztowego. Prace wysłane po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu ).
4.2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę m. in.: umieję-tność doboru tematu pracy, jakość wykonania i oryginalność. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
5.1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sztuki, www.mosart.pl. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie do 30 listopada 2013 r. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie połączone z wrę-czaniem nagród nastąpi 3 grudnia 2013 o godz. 16 w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp.
§ 6
Nagrody
6.1. Organizator przyzna 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł,
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 250 zł,
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 150 zł,
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.
Ogólna wartość nagród wynosi 2000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu: www.mosart.pl,
Galeria BWA tel.: 957332567, e-mail: galeriabwa@mosart.pl
    


I NAGRODA kat. 7-12 lat Kacper Bednarczyk, lat 8 Sp 13 (Filia) nauczyciel: Danuta Przybysz

WYRÓŻNIENIE, kat. 7-12 lat Agnieszka Szymankiewicz, lat 11 Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców nauczyciel: Elżbieta Neuman

I NAGRODA kat. 13 -16 Paulina Prokopowicz, 14 lat Gimnazjum nr 9 nauczyciel: Edyta Gazdecka

WYRÓŻNIENIE kat. 13-16 lat Mateusz Porwal, lat 15 Gimnazjum nr 13 nauczyciel: Danuta Przybysz

II NAGRODA kat. 7-12 lat Marta Świżek, lat 10 Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców nauczyciel: Elżbieta Neuman

WYRÓŻNIENIE kat. 7-12 lat Laura Jesiołkiewicz, lat 9 SP 21, nauczyciel: Krystyna Burak

II NAGRODA kat.13-16 Beata Waszak, 15 lat Gimnazjum nr 9 nauczyciel: Edyta Gazdecka

WYRÓŻNIENIE kat.13-16 lat Karolina Ciepiela, lat 15 Gimnazjum nr 9 nauczyciel: Edyta Gazdecka

III NAGRODA kat. 7-12 lat Laura Bajbus, lat 9 SP 4 nauczyciel: Danuta Frieske

III NAGRODA kat.13-16 lat Milena Wronkowska, 14 lat Gimnazjum nr 9 nauczyciel: Edyta Gazdecka

wróć