MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

SZTUKA SZ UKA i S TUKA

Otwarcie: 24.05, godz. 12:00
Wystawa czynna do 23.06.2019

Basia Bańda & Tomasz Relewicz, Ewa Bone & Ewa Kozubal, Tomasz Madajczak, Krzysztof Matuszak, Aleksandra Ska, Hubert Wińczyk, Jaśmina Wójcik (we współpracy z Leą i Zoją Wróblewską)

Co to jest sztuka? Artyści używają różnych środków – obrazów, przedmiotów, a nawet własnego ciała, by za ich pomocą porozumiewać się z nami. Co ważnego mają nam do powiedzenia? A może dzielą się z nami swoimi pytaniami?

Czy Ty bywasz artystką / artystą? Kiedy to, co robisz nazwiesz sztuką? Co chcesz przekazać innym?

Chcemy, aby sztuka kojarzyła się dzieciom z siłą potencjału – z możliwością poznawania świata, komunikacji i umiejętnością krytycznego myślenia. Wystawa stanowi spotkanie dzieci i artystów. Dziewięciu zaproszonych do udziału w wystawie twórców wizualnych stworzyło prace dedykowane najmłodszym. Interaktywna wystawa zaprasza do jej ciągłego przebudowywania i dzięki temu daje możliwość poznania procesów artystycznych w działaniu. Sztuka staje się pomostem pomiędzy światem emocji i doświadczeń dzieci a współczesnym światem, pełnym skomplikowanych relacji i nowych technologii.

Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia mają na celu umożliwienie dzieciom zadomowienia się w świecie sztuki – pokazania, że sztuka to przede wszystkim sfera doświadczania i budowania wzajemnych relacji z otoczeniem, innymi ludźmi i kształtowania siebie. Działania będą się skupiać na rozwijaniu u dzieci poczucia własnych sił twórczych, pewności siebie oraz ciekawości otoczenia.

Wydarzenia towarzyszące:
1-2 czerwca – Mikołaj Tkacz - warsztaty komiksowe
1-2 czerwca – projekcje kinowe dla dzieci
8 czerwca – Weronika Idzikowska – warsztaty dla nauczycieli, rodziców i opiekunów
zgłoszenia 95 733 25 67, nowak@mosart.pl

Kurator: Bartosz Nowak

Wystawa dofinansowana przez

Wstęp wolny na wystawę

 

What is art? Artists use various means - images, objects, and even their own bodies - to communicate with us. What do they have to say to us? Or maybe they share their questions with us?

Are you an artist? When will you call what you do art? What do you want to convey to others?

We want children to associate art with the power of potential - with the ability to explore the world, to communicate and to think critically. The exhibition is a meeting of children and artists. Nine visual artists invited to participate in the exhibition have created works dedicated to the youngest. The interactive exhibition invites to its continuous reconstruction and thus gives the opportunity to get to know the artistic processes in action. Art becomes a bridge between the world of emotions and experiences of children and the contemporary world, full of complicated relations and new technologies.

The exhibition and accompanying events are aimed at enabling children to settle into the world of art - showing that art is primarily a sphere of experiencing and building mutual relations with the environment, other people and shaping oneself. Activities will focus on developing children's sense of their own creative strength, self-confidence and curiosity of the environment.

 


wróć