MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

ANDREEA ANGHEL, RADEK SZLAGA - BEZ TYTUŁU (EMOCJONALNE ARCHIWUM)

[English version below]

Otwarcie 13.05.2023, godz. 17:00
Wystawa czynna do 25.06.2023
Kurator: Romuald Demidenko

Galeria handlowa od dawna nie cieszyła się popularnością. Nie było już tłumów podziwiających witryny. Zostało zamknięte kino, które było ostatnią nadzieją miejsca. Dwójka artystów zdecydowała się odwiedzić opuszczony budynek. Chcieli stworzyć nowe dzieła i tchnąć życie w puste przestrzenie. Zaprojektowana przez nich instalacja umieszczona w atrium miała nawiązywać do klasyki environmentu. Wierzyli, że ich wspólne dzieło będzie inspirować. Tuż przed otwarciem okazało się, że prezydent wydał decyzję o zburzeniu budynku. Na jego miejscu miała powstać galeria sztuki.
Artyści nie tracili wiary, że ich dzieło i historia galerii handlowej będą mogły być opowiedziane w innym miejscu. Zaplanowali rekonstrukcję instalacji. Zestawione prace artystów tworzyły formę przestrzenno-symboliczną, w której każdy element zakorzeniony był w indywidualnym doświadczeniu, a zarazem stanowił próbę interpretacji najnowszej historii. Instalacja składała się z wieloelementowych asamblaży, które przypominały gabloty reklamowe, wykorzystujące grafiki, obiekty znalezione i półpłynne materiały. Otaczały je prace malarskie, w których pojawiał się tekst i narracje dotyczące migracji czy języka (...).
Półfikcyjna historia mogłaby być wstępem do wystawy BEZ TYTUŁU (EMOCJONALNE ARCHIWUM). Andreea Anghel (ur. 1990) i Radek Szlaga (ur. 1979) prezentują w przestrzeni MOS-u wspólną instalację składającą się w większości ze swoich najnowszych prac.

Andreea Anghel (ur. 1990) – multidyscyplinarna artystka urodzona w Rumunii, mieszkającą obecnie we Wrocławiu. Tworzy kolaże, asamblaże i instalacje, w których wykorzystuje grafikę, obiekt znaleziony i półpłynne materiały. Wśród ostatnich wystaw indywidualnych artystki można wymienić m.in. "Well-Upholstered Nightmare" w Zina Gallery, Cluj-Napoca (RO, 2022) oraz "Silver Shining Tears at 3 a.m" (w duecie z Łukaszem Stokłosą) w galerii Śmierć Człowieka (2021). Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach, m.in. MNAC — Narodowe Muzeum Sztuki Współczesnej w Bukareszcie. Anghel została wyróżniona w konkursie Allegro Prize 2022. Brała udział w programie rezydencyjnym organizowanym przez Aici Acolo (Timișoara, RO). Absolwentka Pracowni Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Sztuki i Projektowania w Klużu-Napoce (RO).
Radek Szlaga (ur. 1979) tworzy prace malarskie i obiekty. W swojej pracy stosuje szereg materiałów i technik przesuwając granice medium obrazu. Często nakłada na płótno kilka warstw farby, bądź kilka płócień na siebie, czasem zszywając je i tworząc z nich instalacje. Prace artysty były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych, m.in. Diaspo⟨r⟩a, Postmasters Gallery w Rzymie (2021), "Miejsca, których nie miałem zamiaru zobaczyć" w warszawskiej Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (2019) i "Places I Had No Intention of Seeing" w Museum Jerke, Recklinghausen (DE, 2018). Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Brukseli.
_____
Andreea Anghel, Radek Szlaga
UNTITLED
(EMOTIONAL ARCHIVE)
13.05—26.06.2023
Curated by: Romuald Demidenko

The mall has not been frequented for a long time. There were no more crowds of the onlookers admiring the shop windows. The cinema, which was the last hope of the place, was eventually closed. Two artists decided to visit an abandoned building. And they wished to create new works and breathe life into the empty space. The site-specific installation they designed was placed in the atrium to reference the classics of the environment art. They believed that their collaborative work would inspire. Shortly before the opening, it turned out that the president had taken the decision to demolish the building. An art gallery was to be built in its place.
The artists did not lose faith that their work and the story of the mall could be told in another place. They planned to reconstruct the installation. The juxtaposition of their works created a spatial and symbolic form in which each element was rooted in individual experience, and was also an attempt to reinterpret recent history. The installation consisted of multi-part assemblages that were reminiscent of advertising vitrines, using printmaking, found objects and semi-liquid materials. They were surrounded by paintings in which text and narratives about migration or language would appear next to each other (...).
A semi-fictional story could be an introduction to the exhibition UNTITLED (EMOTIONAL ARCHIVE). Andreea Anghel (b. 1990) and Radek Szlaga (b. 1979) present in the MOS their joint installation consisting primarily of their most recent works.

ANDREEA ANGHEL is a multidisciplinary artist born in Romania, currently living in Wrocław. She creates collages, assemblages and installations in which she uses printmaking, found objects and semi-liquid materials. Her recent solo exhibitions include: Well-Upholstered Nightmare at the Zina Gallery, Cluj-Napoca (RO, 2022) and Silver Shining Tears at 3 a.m. (duo with Łukasz Stokłosa) at the Śmierć Człowieka gallery (2021). Her works are in many collections such as MNAC – National Museum of Contemporary Art in Bucharest, among others. Anghel was awarded in the Allegro Prize 2022 competition. She participated in the residency program organized by Aici Acolo (Timișoara, RO). She is a graduate of the Studio of Digital Printing and Experimental Techniques at the Academy of Fine Arts in Wrocław (PL) and the University of Art and Design in Cluj-Napoca (RO).

RADEK SZLAGA creates paintings and objects. In his work, he uses a number of materials and techniques, pushing the boundaries of the painting as medium. He often puts several layers of paint on the canvas, or several canvases on top of each other, sometimes stitching them together and creating installations from them. Recent artist’s solo exhibitions include Kill Your Idols, Basilica di San Celso in Milan (2022), Diaspoa, Postmasters Gallery in Rome (2021), Places I Had No Intention of Seeing at Warsaw’s Zachęta – National Gallery of Art (2019), and Places I Had No Intention of Seeing at Museum Jerke, Recklinghausen (DE, 2018). A graduate of the University of Arts in Poznań. He lives and works in Brussels.


Andreea Anghel, Radek Szlaga - plakat wystawy

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - The Magic Trick, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Biurokrata / The Bureaucrat, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Pijący (z) fontanny / Fountaindrinkers, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - Deity (Bozia), fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - z cyklu | from the Places I Had No Intention of Seeing series, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - Overseas, 2021, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Leni Riefenstahl jedzie do Afryki (i uwielbia to!) / Leni Riefenstahl Goes To Africa (and loves it!), 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Dom zawsze zwycięża / The House Always Wins, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Wyrocznia / The Oracle, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Extremista Faszionista, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Leni Riefenstahl jedzie do Afryki (i uwielbia to!) / Leni Riefenstahl Goes To Africa (and loves it!), 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Witamy na pustyni rzeczywistości / Welcome To The Desert Of The Real, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Pijący (z) fontanny / Fountaindrinkers, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - Rolling R, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - z cyklu | from the Places I Had No Intention of Seeing series, 2017—2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Leni Riefenstahl jedzie do Afryki (i uwielbia to!) / Leni Riefenstahl Goes To Africa (and loves it!), fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - Bez tytułu / Untitled, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Patriarchat / Patriarchy, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Dom zawsze zwycięża / The House Always Wins, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Test Voighta-Kampffa / The Voight-Kampff Test, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Extremista Faszionista, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Magiczna sztuczka / The Magic Trick, 2023, fot., Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Kręć jak Beckham / Bend It Like Beckham, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Witamy na pustyni rzeczywistości / Welcome To The Desert Of The Real, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Pijący (z) fontanny / Fountaindrinkers, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - Słoiki / Pickles, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - z cyklu | from the Places I Had No Intention of Seeing series, 2017—2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Leni Riefenstahl jedzie do Afryki (i uwielbia to!) / Leni Riefenstahl Goes To Africa (and loves it!), 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - Deity (Bozia od oczków), fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Patriarchat / Patriarchy, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Widok wystawy, Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Radek Szlaga - bez tytułu / Untitled (Shredded Map), 2021, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

Andreea Anghel - Test Voighta-Kampffa / The Voight-Kampff Test, 2023, fot. Andreea Anghel, Radek Szlaga. Dzięki uprzejmości artystów

wróć